Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti obce na úseku požární ochrany

14. 10. 2007

Povinnosti obce na úseku požární ochrany stanovené zákonem o PO.

 

Obec, jako základní územní samosprávní celek, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání rovněž veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti nebo v působnosti přenesené. Za kterou se považuje státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce. I zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( „dále jen zákon o PO“ ) ukládá obci povinnosti v působnosti samostatné i v přenesené. Tyto povinnosti jsou stanoveny v § 29 zákona o PO.

 

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
 • členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
 • udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 • zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
 • zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
 • spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
 • organizuje preventivně výchovnou činnost,
 • obecně závaznou vyhláškou:

1.      vydává požární řád obce,

2.      stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

V přenesené působnosti obec – obecní úřad:

·        zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

·        zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 

Dále pak vybrané obecní úřady:

 • zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
 • zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
 • na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

 

Některé z povinností obce stanovených § 29 zákona o PO dále upřesňuje NV č.172/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rada kraje na základě § 27 zákona o PO vydává Nařízení kraje, ve kterých stanovuje další povinnosti obcí v samostatné a přenesené působnosti i obcí jako právnických osob. § 7 zákona o PO stanoví, že pokud je obec vlastníkem nebo uživatelem zdrojů vody pro hašení, je povinna tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Jestliže je obec vlastníkem nebo uživatelem souvislých lesních porostů o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinna zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona o PO, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany.

Obec při plnění úkolů dle zákona o PO spolupracuje s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany. Dále obec plní povinnosti uložené zákonem o PO právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Tyto povinnosti plní prostřednictvím odborně způsobilých osob ve smyslu § 11 zákona o PO. Základním krokem ke splnění požadavků zákona je začlenění provozovaných činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí. Pro tento účel jsou v zákoně o PO v § 4 vymezeny charakteristiky, kterými se určují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Jestliže provozovaná činnost nevykazuje žádné z uvedených charakteristik, jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. Správné začlenění má zcela zásadní význam pro plnění povinností v odpovídajícím rozsahu. Povinnosti společné pro provozovatele všech kategorií provozovaných činností jsou stanoveny zejména v § 5 a § 7 zákona o PO. Shodné povinnosti provozovatelů činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dány zejména § 6, § 13, § 15 a § 16 zákona o PO. Provozovatelé činností s vysokým požárním nebezpečím dále plní ještě povinnosti stanovené § 6a zákona o PO.