Jdi na obsah Jdi na menu
 


Začíná období grilování a táboráků

22. 5. 2013

Článek z webu MV ČR

Začíná období grilování a táboráků

22. 5. 2013 (Nicole Zaoralová) - Opět tu máme období, kdy prodlužující se dny a teplejší počasí lákají k vyndání grilů nebo dělání táboráků. Zvlášť v posledních letech se stalo hitem grilování nejen na zahradách domů, ale i na balkonech a terasách bytů. Přestože tento způsob přípravy jídla je velmi populární, hasiči doporučují dbát zvýšené opatrnosti, gril používat dle pokynů výrobce, aby nedošlo ke zbytečnému zranění nebo požáru.  

Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba povinna dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Dle tohoto ustanovení je možné používat výrobky pouze v souladu s jejich návody a za podmínek stanovených výrobcem, čímž se míní nejen podmínky nebo návody pro jejich obsluhu a údržbu, ale i umístění.
 
Než vůbec začnete grilovat, vyberte si k tomuto účelu především vhodné místo a to tak, aby odletující jiskry nezapálily například suchou trávu. Dále je třeba mít nachystáno dostatek vody či písku kdyby se oheň vymkl kontrole.
 
Pokud grilujete na balkoně, uvědomte si, že můžete snadno naštvat sousedy, pokud jim z vašeho grilu bude kouř proudit do jejich bytu. Proto je potřeba k tomuto účelu vybírat také vhodný typ grilu.Všechna grilovací zařízení lze používat pouze za předpokladu, že budou dodrženy podmínky nebo návody výrobce, tedy mimo jiné, pokud grilovací zařízení budou výrobcem do těchto prostor bytových domů jednoznačně určená.
 
Dále je potřeba gril dobře umístit, aby nedošlo k jeho převrácení a následně ke zranění třeba hrajících si dětí. Také může při převrácení dojít k zapálení například suché trávy v okolí grilu a i malý vánek může oheň rozšířit na okolní hořlavé materiály.
 
Po celou dobu grilování je potřeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby se nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
 
Zákon se k tomu staví jednoznačně. Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům tedy i fyzickým osobám z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku“. V případě použití grilovacího zařízení je nutno tento výrobek používat pouze v souladu s jeho návodem a za podmínek stanovených výrobcem (§ 17 odst. 1 písm. i) zákona 133/1985 Sb.). Další požadavky mohou vyplývat ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) dále ze závazných vyhlášek obcí.
 
Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát i při používání plynových spotřebičů. Přenosný propanbutanový vařič by neměl být vystavován vysokým teplotám. Vařiče neumísťujte do blízkosti hořlavých látek. Pozor dejte také na jeho převrácení, v přírodě může způsobit požár
Právě během letních měsíců hasiči zaznamenávají nárůst požárů v přírodním prostředí. Jejich nejčastější příčinou je nedbalost dospělých.
 
 
Posazení u táboráku
 
Posezení u táboráku ať už na zahradě nebo ve volné přírodě má také svá pravidla, která je potřeba dodržovat.
 
 • Zvolte vhodné místo pro ohniště - to by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit.
 • Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance.
 • Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad.
 • Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí zborcení pyramidy do okolí.
 • Oheň nesmíte ponechat bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
 • Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.
 • Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec.
 • Pamatujte, že děti nesmí být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě. Zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
 • Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte! Tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142

e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz